Placówka Wsparcia Dziennego
Świetlica "Jutrzenka" w Staszowie
ul. Szkolna 14

Telefon/Fax: 15 813 00 30

Statut

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/382/13

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 28 maja 2013 r.

Statut Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie zwana dalej "Placówką" jest jednostką organizacyjną Gminy Staszów, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budźetowej.

§ 2.

1. Siedziba Placówki mieści się w Staszowie przy ul. Szkolnej 14.

2. Terenem działania Placówki jest Gmina Staszów.

§ 3.

Placówka Wsparcia Dziennego działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135),

3) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124),

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

7) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Staszów.

8) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Staszów.

9) Niniejszego statutu i innych obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 2

Cele i zadania Placówki

§ 4.

1. Placówka Wsparcia Dziennego realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Staszów.

2. Do zakresu działań Placówki Wsparcia Dziennego należy w szczególności:

1) wzmacnianie roli i funkcji rodziny.

2) rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny.

3) podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny.

4) zapewnienie opieki i wychowania dziecka.

5) pomoc w nauce, edukacja wyrównawcza.

6) organizacja czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań.

7) realizacja programów profilaktycznych.

8) udzielanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego.

9) organizowanie wycieczek krajoznawczo - turystycznych.

10) wspóldziałanie z innymi instytucjami w celu zapewnienia wsparcia materialnego i psychologiczo - pedagogicznego.

3. Szczegółowy zakres działania Placówki Wsparcia Dziennego określa regulamin organizacyjny opracowany przez kierownika, który podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

Rozdział 3.

Organizacja i zarządzanie

§ 5.

1. Placówką Wsparcia Dziennego kieruje Kierownik Placówki, który reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jej organizację działania i funkcjonowanie.

2. W skład Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica "Jutrzenka" - Staszów, ul. Szkolna 14 wchodzą filie w miejscowościach:

1) Dobra 52,

2) Grzybów,

3) Sielec 37,

4) Niemścice 41A,

5) Kurozwęki 28,

6) Czajków Południowy 133,

7) Wola Osowa 22,

8) Łukawica 26A,

9) Wiązownica Kolonia 90.

3. Pobyt dziecka w Placówece jest bezpłatny.

4. Placówka Wsparcia Dziennego funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy przez wszystkie dni robocze minimum 4 godz. dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.

5. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

6. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Placówki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa i mienie Placówki

§ 6.

1. Placówka Wsparcia Dziennego prowadzi działalnośc na podstawie rocznego planu finansowego opracowanego przez Kierownika i zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

2. Placówka Wsparcia Dziennego posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

3. Placówka Wsparcia Dziennego prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

4. Kierownik w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych zaciąga zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym Placówki Wsparcia Dziennego.

5. Placówka Wsparcia Dziennego gospodaruje powierzonym jej mieniem komunalnym.

6. Odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie mieniem ponosi Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 7.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

05-04-2018, maciej_brzeszczynski
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.