Placówka Wsparcia Dziennego
Świetlica "Jutrzenka" w Staszowie
ul. Szkolna 14

Telefon/Fax: 15 813 00 30

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"

Numer identyfikacyjny REGON

26070219500000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

kierownik@jutrzenka.staszow.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

kierownik@jutrzenka.staszow.pl

Telefon kontaktowy

158130030

Data

2021-03-31

Miejscowość

Staszów

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat

Powiat Staszowski

Gmina

Staszów (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

13

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i
pionowe przestrzenie komunikacyjne

4

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia,
które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych

4

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub
głosowy?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w
inny sposób?

[ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są
Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej

W.Kolonia - 2 wejścia, brak podjazdu dla wózków, brak windy. Czajków Południowy -1 wejście, podjazd dla wózków. Dobra - 1
wejście, podjazd dla wózków, brak toalet dla osób niepełnospr. Jana Pawła - 1 wejście, brak toalet dla osób niepełnospr.
Szkolna - 2 wejścia, brak podjazdu dla wózków, brak toalet dla osób niepełnospr. Wólka Żabna - 1 wejście, toaleta dla osób
niepełnospr. Wola Osowa - 2 wejścia, brak windy, podjazd dla wózków, brak toalety dla niepełnos Sielec - 1 wejście, brak
podjazdu dla wózków, brak toalet dla osób niepełnospr. Niemścice - 1 wejście, brak podjazdu dla wózków, brak toalet dla osób
niepełnospr. Kurozwęki - 1 wejście, braki podjazdu dla wózków, brak toalet dla osób niepełnospr. Kurozwęki - 1 wejście, brak
podjazdu dla wózków, brak toalet dla osób niepełnospr. Krzywołęcz - 1 wejście, toaleta dla osób niepełnospr. Grzybów - 2 wejścia,
podjazd dla wózków, toaleta dla osób niepełnospr. Łukawica - 1 wejście, brak podjazdu dla wózków, brak toalet dla osób niepełnospr.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url

ID a11y-status

ID a11y-data-sporzadzenie

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:

2

Liczba aplikacji:

0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej

001

http://jutrzenka.staszow.pl

Zgodność z UdC

[ X ] Częściowo zgodna

002

http://sj.bip.staszow.pl/

Zgodność z UdC

[ X ] Częściowo zgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej (proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej,
wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani
opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

Zgodność z UdC

Deklaracja dostępności w przygotowaniu na podstawie
zawartej umowy CBI/621/2021/2T z dn. 25.03.2021r.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS,
MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób
słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na
podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r.
do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość
komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii?

[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE

02-04-2021, maciej_brzeszczynski
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.