Placówka Wsparcia Dziennego
Świetlica "Jutrzenka" w Staszowie
ul. Szkolna 14

Telefon/Fax: 15 813 00 30

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru Poddziałania 9.2.1

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych o nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20 , ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28 - 200 Staszów / Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka", ul. Szkolna 14,28-200 Staszów, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

I. Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie Gminy Staszów .

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica "Jutrzenka", przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt w szczególności zadania związane z aktywizacją zawodową uczestników projektu.

III. Typy działań przewidziane do realizacji

Działania przewidziane w regulaminie dla przedmiotowego konkursu to jest:

1. Profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp.

2. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne (poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone w oparciu o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby uczestników może być realizowane tylko jako integralna część kompleksowego projektu).

3. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych.

IV. Wymagania wobec partnera

a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

b) Partner musi posiadać doświadczenie w realizacji projektów w zakresie usług społecznych

c) Partner musi być organizacją pozarządową,

V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt

b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt

c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),

b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;

c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług społecznych.

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a) być sporządzone w języku polskim;

b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;

d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,

e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

  • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

  • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);

  • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlicy "Jutrzenka".

b) Na podstawie decyzji Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlicy "Jutrzenka" dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.

c) Od decyzji Kierownika nie przysługuje odwołanie.

d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

IX. Sposób i termin składania ofert:

a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka", ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów, z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 9.1.2 ”

b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 31.12.2020 r.

Informacje: kierownik@jutrzenka.staszow.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Staszów, dnia 09.12.2020 r.


09-12-2020, maciej_brzeszczynski
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.